Vés al contingut (premeu Retorn)

Aula PAYMACotas en Enginyeria de Túnels

L'Aula PAYMACotas en Enginyeria de Túnels, creada per conveni de data 2 de gener de 2007, orienta les seves activitats cap a la formació, recerca, transferència de resultats i divulgació científica en l'àmbit de l'enginyeria de túnels.

Objectius

  • Difondre i apropar l'activitat que en el camp dels túnels es desenvolupa a la universitat
  • Fomentar la innovació
  • Apropar la indústria a la universitat

Activitats

Les activitats d'aquest programa s'orienten especialment a:

  • Creació d'un premi anual a la millor Tesi Doctoral sobre enginyeria de túnels d'àmbit espanyol i creació d'un premi anual al millor Treball Final de Carrera (o tesina) sobre enginyeria de túnels.
  • Realització d'activitats de recerca en el marc del Programa de Doctorat d'Enginyeria del Terreny i dotació d'ajuts i beques per realitzar tesines i tesis doctorals en l'àmbit de l'enginyeria de túnels.
  • Realització d'activitats de difusió dels treballs de recerca: presentació de treballs a l'ITA (Congrés Mundial de Túnels), al Congrés Europeu de la Societat Internacional de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica i a revistes especialitzades.
  • Desenvolupament de seminaris i conferències especialitzades.
  • Potenciació de les pràctiques d'estudiants a l'empresa PAYMACotas i organització de visites d'obres.
TÚNELS EN MÈXIC
(Barcelona, 07/06/2011)
mexic_cat.jpgEn aquesta Jornada Tècnica de l'Aula Paymacotas el tema ve donat per un país: Mèxic. Durant els últims anys, i a l'abric del fort impuls rebut per la inversió en infraestructures, l'activitat tunelera a Mèxic i les obres subterrànies en el seu sentit més ampli mostren un desenvolupament molt important. La Jornada que aquí es presenta tracta de donar un panorama d'aquesta activitat. També es cobreixen obres de tota mena i en ambients geològics diversos, que donen una idea de la variada i, de vegades extremosa, geotècnia del país Mexicà.

FOC EN TÚNELS
(Barcelona, 05/05/2011)
foc-cat.jpgEls incendis en túnels són esdeveniments infreqüents, però de conseqüències potencialment greus. Des de fa ja temps l'enginyeria de túnels ha pres consciència d'aquest fet i ha desenvolupat eines d'anàlisi, criteris de projecte i tècniques de resposta que permeten arribar a un grau de seguretat suficient. És cert, no obstant, que els problemes teòrics i pràctics que planteja l'estudi experimental i la modelació d'incendis en túnels són importants i convé tenir present quines són les possibilitats i limitacions de les eines de què es disposa.

TÚNELS EN TERRENYS SALINS I EXPANSIUS
(Barcelona, 20/01/2011)
salins_cat.jpgLes obres en roques salines, guix i anhidrites s’enfronten a materials l’evolució química dels quals es produeix en temps intermedis entre els de construcció i vida útil de l’obra. La perforació de túnels modifica l’equilibri físic-químic dels materials travessats. L’adequació a les noves condicions pot traduir-se en importants canvis de geometria (expansió) i propietats mecàniques (caiguda de resistència, augment de permeabilitat,..) a la roca. Aquests canvis poden resultar destructius per a l’obra.

INSTRUMENTACIÓ DE TÚNELS I EXCAVACIONS
(Barcelona, 21/10/2010)
instrumentacio-cat.jpgDes de ja fa temps l'auscultació sistemàtica de túnels i excavacions es considera imprescindible en l'execució d'aquestes obres. En el cas de l'obra urbana, en particular, una auscultació eficaç és essencial per tal que l'obra discorri sense perjudicar les estructures preexistents. La jornada que es planteja té com a propòsit oferir un breu panorama de las tècniques d'auscultació d'ús corrent en túnels i excavacions. També, i donat que el desenvolupament de dites tècniques és constant, s'ha fet un esforç per presentar algunes de les novetats més interessants en aquest tema.

TÚNELS EN GRANIT
(Barcelona, 29/04/2010)
granit-cat.jpgEl granit és una de les roques més abundants a l'escorça terrestre en general i a Espanya en particular. Per exemple, és abundant a la serralada central (Guadarrama, Gredos,...), a Galícia o a Barcelona, tres zones on la construcció de túnels i/o excavacions ha estat o està prenent un caire important. Les roques granítiques presenten característiques específiques que compliquen la construcció de túnels i excavacions. Avaluar la resposta mecànica o hidrològica de les zones d'alteració granítica és una tasca difícil, però inevitable, pel projecte de túnels o excavacions.

MECÀNICA DE ROQUES APLICADA A TÚNELS: HOMENATGE A ALCIBÍADES SERRANO
(Barcelona, 10/12/2009)
El naixement i desenvolupament de la mecànica de roques està extrínsecament lligat a l’enginyeria de túnels, on aquesta disciplina troba un vast camp d’aplicació.
El Professor Alcibíades Serrano ha desenvolupat una activitat fonamental pel desenvolupament de la mecànica de roques al nostre país. Catedràtic (i actualment emèrit) d’aquesta disciplina a l’Escola Tècnica Superior Camins, Canals i Ports de Madrid, també pertany al Laboratori de Geotècnia del CEDEX, va ser Premi Nacional d'Enginyeria Civil al 2007 i les seves aportacions comprenen des del desenvolupament teòric més refinat fins a l'aplicació pràctica en nombroses obres.

L'ASSAIG PRESSIOMÈTRIC EN EL PROJECTE GEOTÈCNIC
(Barcelona, 15/09/2009)
pressiometre-cat.jpgEls assaigs presiomètrics són una de les tècniques de reconeixement del terreny més versàtils i potents a disposició del projectista geotècnic. Mitjançant assaigs presiomètrics degudament executats i interpretats poden dimensionar-se directament cimentacions superficials i profundes, poden obtenir-se els paràmetres del terreny necessaris per realitzar no només càlculs analítics (p.e. de capacitat portant), sinó també anàlisis numèrics (p.e. moviments induïts per excavacions o altres obres). L'execució dels assaigs és relativament ràpida i permeten obtenir respostes en terminis compatibles amb les necessitats d'obra.

OPERACIÓ I MANTENIMENT D'ESCUTS: PRESENT I FUTUR
(Barcelona, 01/04/2009)
escuts-cat.jpgGairebé no han passat quinze anys des que es començaren a excavar túnels mitjançant escuts EPB a Espanya. Durant aquest període el seu ús s'ha estès ràpidament i ha permès acumular ja una considerable experiència sobre el seu ús.

MOVIMENTS D'EDIFICIS INDUÏTS PER EXCAVACIONS: CRITERIS DE DANY I GESTIÓ DEL RISC
(Barcelona, 16/12/2008)
Les obres subterrànies –túnels i excavacions- són imprescindibles per a integrar a la ciutat les infraestructures de transport. Un dels criteris essencials del seu projecte és la minimització del risc a tercers que la seva execució comporta. A l'hora d'avaluar aquest risc s'ha d'estimar, a cada cas, la resposta de les edificacions circumdants als moviments del terreny que l'obra subterrània provoca.

TÚNELS AMB EPB: SIMULACIÓ I CONTROL DE LA TUNELADORA
(Barcelona, 21/05/2008)
epb-cat.jpgEls escuts o màquines tuneladores de front tancat amb pressió de terres, EPB, han esdevingut l'eina predilecta per a l'excavació de túnels a l'entorn urbà. Això es deu als seus importants avantatges pel que fa a la seguretat d'operació, mínima afecció a l'entorn, versatilitat i elevat rendiment. A Espanya, les EPB han construït i estan construint alguns dels túnels més importants de l'obra pública recent (M30, Línia 9 de TMB, túnels d'ADIF a Madrid i Barcelona).

EL METRO DE SEVILLA
(Barcelona, 13/03/2008)
sevilla-cat.jpgAmb més de 57 km i 66 estacions repartides entre quatre línies, el metro de Sevilla és una de les majors obres d'enginyeria civil en curs a Europa. La ciutat de Sevilla presenta especials dificultats per a la construcció, degut a la densitat i mida del seu casc històric i a la presència d'un elevat nivell freàtic. Els conferenciants convidats en aquesta jornada tècnica tenen un coneixement detallat de l'obra, de les dificultats que aquesta ha plantejat i de la manera com s'han pogut superar.

TÚNELS EN CIUTATS
(Barcelona, 06/06/2007)
ciutats-cat.jpgJornada sobre la construcció de túnels en ciutat, que confronta les experiències de Barcelona, Bilbao i Madrid. La jornada va comptar amb la presència d'un expert internacional sobre el tema d'excavació de túnels en roca. La jornada estava dirigida a estudiants d'últims cursos d'enginyeria i professionals que desenvolupen la seva activitat dins la planificació, disseny, gestió, direcció i execució d'obres subterrànies en el medi urbà.