Comparteix:

Laboratori d'Enginyeria Sísmica i Geofísica Aplicada a l'Enginyeria

Situat a l'Edifici D2 (Planta baixa, Aula 002) del Campus Nord de la UPC, el Laboratori d'Enginyeria Sísmica i Geofísica Aplicada a l'Enginyeria forma part de la Secció d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica del DECA. Es tracta d'un servei de la UPC de suport a la docència, recerca i transferència de tecnologia. En el camp de la docència dóna suport a les classes pràctiques i teòriques relacionades amb els camps que li són propis a diferents escoles d'enginyeria. En recerca dóna suport a diferents grups de recerca amb els instruments dels quals disposa i amb el suport tècnic i de personal necessari. La transferència de tecnologia es realitza mitjançant l'assessorament i presa de dades a aquelles empreses o administracions que ho sol·liciten especialment en els camps de mesura de vibracions i prospecció mitjançant georadar.

Docència

L'activitat docent del laboratori es desenvolupa en diversos fronts:

Pràctiques de laboratori

Al laboratori es duen a terme les pràctiques corresponents a diferents graus i màsters sobre:

  • Tècniques geofísiques aplicades al sol
  • Tècniques geofísiques aplicades a estructures
  • Estudis experimentals de vibracions d'estructures
Tesines d'especialitat

Les activitats relacionades amb les treballs final de grau i màster que es duen a terme al laboratori es corresponen amb les activitats de recerca pròpies del laboratori.

Recerca

Les principals activitats de recerca que es duen a terme són:

  • Anàlisi geofísic de les característiques de sóls
  • Anàlisi geofísic de les característiques d'estructures
  • Anàlisi de vibracions d'estructures
  • Control de vibracions

Les activitats de recerca es duen a terme en projectes nacionals i internacionals, assessoria a empreses i tesis doctorals.