Skip to content

You are here: Home / Personal websites / Ramon Codina Rovira / faf

Fonaments d'anàlisi funcional en mecànica de medis continus

L'objectiu del curs és arribar a formular matemàticament els problemes clàssics de la mecànica dels medis continus. El primer bloc el constitueixen els temes clàssics de l'anàlisi funcional lineal, amb èmfasi en les aplicacions a problemes de la física matemàtica i l'anàlisi numèrica. Com a motivació, es fa una introducció no rigorosa als espais de Sobolev, de manera que es puguin posar constantment com a exemple dels conceptes tractats. La segona part del curs la componen dos temes d'aplicació, l'un a la mecànica de sòlids i l'altra a la de fluids. L'objectiu és poder interpretar i valorar els resultats coneguts de la teoria d'existència fent servir els conceptes introduïts en el curs.