Skip to content

You are here: Home / Personal websites / Ramon Codina Rovira / Teaching

Teaching

Cursos de grau a l'Escola de Camins, UPC:

Mecànica de medis continus

Assignatura obligatòria de tercer curs de les titulacions d'Enginyer de Camins, Canals i Ports i d'Enginyeria Geològica. El temari és el següent:

1. Descripció del moviment.
2. Descripció de la deformació.
3. Condicions de compatibilitat.
4. Tensions.
5. Equacions de conservació.
6. Elasticitat.
7. Elasticitat plana.
8. Viscoelasticitat.
9. Plasticitat.
10. Principis variacionals.
11. Equacions constitutives en fluids.
12. Equacions de la mecànica de fluids.


Estructures II

Assignatura obligatòria de tercer curs de la titulació d'Enginyer de Camins, Canals i Ports. El temari es el següent:

1. Generalització dels conceptes bàsics de resistència de materials.
2. Càlcul matricial d'estructures de barres (aquí podeu trobar el programa Retpla.f i el manual Retpla.man).
3. Teoria de plaques (aquí podeu trobar el programa Tplate.f i el manual Tplate.man).
4. Estructures superficials planes: aplicacions.
5. Làmines.
6. Introducció al MEF.
7. Introducció al càlcul dinàmic.
8. Estabilitat d'estructures.

 

Cursos de doctorat a la UPC:

Fonaments d'anàlisi funcional en mecànica de medis continus

L'objectiu del curs és arribar a formular matemàticament els problemes clàssics de la mecànica dels medis continus. El primer bloc el constitueixen els temes clàssics de l'anàlisi funcional lineal, amb èmfasi en les aplicacions a problemes de la física matemàtica i l'anàlisi numèrica. Com a motivació, es fa una introducció no rigorosa als espais de Sobolev, de manera que es puguin posar constantment com a exemple dels conceptes tractats. La segona part del curs la componen dos temes d'aplicació, l'un a la mecànica de sòlids i l'altra a la de fluids. L'objectiu és poder interpretar i valorar els resultats coneguts de la teoria d'existència fent servir els conceptes introduïts en el curs.

Programa. Aquí podeu trobar el programa de l'assignatura (postscript comprimit amb gzip).

Pràctiques. Per aprovar el curs cal presentar quatre pràctiques, cadascuna amb diversos exercicis. Aquí podeu obtenir l'enunciat d'aquestes pràctiques (postscript comprimit amb gzip).

El mètode dels elements finits en mecànica de fluids

El curs pretén servir d'introducció a les tècniques d'elements finits més comunes per a resoldre les equacions de Navier-Stokes, amb especial èmfasi en problemes de fluix viscós incompressible. El cos del curs el componen tres blocs. El primer es dedica a la resolució de l'equació de convecció-difusió com a model per a tractar problemes amb termes de convecció importants. A continuació s'analitza el problema de Stokes i es tracta el problema de la incompressibilitat. En una tercera part s'apliquen les tècniques vistes anteriorment a les equacions de Navier-Stokes incompressibles i es fan alguns comentaris sobre l'aplicació a problemes de fluix compressible. A banda del nucli teòric fonamental, s'expliquen algunes tècniques per a la resolució de problemes que sorgeixen en les aplicacions (seguiment de superfícies lliures, acoblament amb problemes tèrmics i magnètics, etc.)

Programa. Aquí podeu trobar el programa de l'assignatura (postscript comprimit amb gzip).

Pràctiques. Per aprovar el curs cal presentar cinc pràctiques, cadascuna amb diversos exercicis. Aquí podeu obtenir l'enunciat d'aquestes pràctiques (postscript comprimit amb gzip).