Skip to content

You are here: Home / Personal websites / Ramon Codina Rovira / meflu

Mètodes d'elements finits en mecànica de fluids

El curs pretén servir d'introducció a les tècniques d'elements finits més comunes per a resoldre les equacions de Navier-Stokes, amb especial èmfasi en problemes de fluix viscós incompressible. El cos del curs el componen tres blocs. El primer es dedica a la resolució de l'equació de convecció-difusió com a model per a tractar problemes amb termes de convecció importants. A continuació s'analitza el problema de Stokes i es tracta el problema de la incompressibilitat. En una tercera part s'apliquen les tècniques vistes anteriorment a les equacions de Navier-Stokes incompressibles i es fan alguns comentaris sobre l'aplicació a problemes de fluix compressible. A banda del nucli teòric fonamental, s'expliquen algunes tècniques per a la resolució de problemes que sorgeixen en les aplicacions (seguiment de superfícies lliures, acoblament amb problemes tèrmics i magnètics, etc.)