Vés al contingut (premeu Retorn)

Equipament

Caracterització mecànica de materials i estructures

 • Llosa de càrrega de 230 m2 i llum d'assaig màxima de 20 m
 • Murs de reacció biaxial fabricats amb blocs modulars de formigó armat amb fibres
 • Dues grues mòbils amb una capacitat màxima de 100 kN
 • Marc de càrrega amb actuador pseudodinàmic amb una capacitat màxima de 1.000 kN de compressió i de 650 kN de tracció
 • Màquina d'assaig dinàmica axial INSTRON 8803 amb bastidor de 2 columnes i actuador de ± 500 kN
 • Màquina d'assaig dinàmica axial INSTRON 8805 amb bastidor de 4 columnes i actuador de ± 1.000 KN
 • Màquines d'assaig per compressió amb capacitats màximes de 3.000 kN, 200 kN i 10 kN
 • Màquina d'assaig per compressió amb actuador de 4.500 kN i bastidor de 4 columnes
 • Bastidors per als assaigs de fluència amb un gat de 620 kN
 • Central de formigó automàtica amb una capacitat de 250 litres
 • Mescladora de formigó amb una capacitat de 40 litres
 • Mescladores de morter amb una capacitat de 5 litres i de 20 litres
 • Viscosímetre per determinar els paràmetres reològics del formigó i el morter
 • Cambra humida amb una temperatura de 20ºC i una HR del 100%
 • Cambra climàtica amb una temperatura de 20ºC i una HR del 50%
 • Cambra transitable per a assaigs en un entorn controlat i programable amb un rang de treball de –15ºC a +50ºC de temperatura i del 30% al 80% d'HR

Caracterització química de materials

 • Columnes de percolació per a assaigs de lixiviació
 • Equip d'assaig de lixiviació per agitació
 • Equip d'assaig de lixiviació de tanc
 • Equip d'assaig de permeabilitat ràpida de clorurs
 • Sistema de cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC)
 • Equip d'assaig de difusió
 • Microscopi estereoscòpic i microscopi òptic
 • Sistema d'assaig de la penetració de l'aigua sota pressió
 • Forn de mufla
 • Tanc de curació
 • Autoclau
 • Potenciòmetre/conductímetre
 • Dispositiu d'assaig de compactació de Proctor
 • Molins de discos i trituradores de mandíbules
 • Equips per projectar pastes de ciment i morters per provar els additius

Proves in situ i mostreig

 • Unitat d'assaig d'arrencada de cargol (hèlix) per a morter i maons
 • Penetròmetre de Windsor Pin per a formigó, morter i maons
 • Mètode de col·locació d'espàrrecs per determinar la resistència a la compressió
 • Equips d'assaig per ultrasons
 • Martell de rebot per assaigs de formigó
 • Mètode inductiu per a la determinació del contingut i l'orientació de fibres metàl·liques en formigó reforçat amb fibres
 • Perforadora de broca de got per a l'obtenció de mostres in situ de maçoneria i formigó