Comparteix:

Enginyeria de la Construcció

El programa de Doctorat d’Enginyeria de la Construcció té com a objectiu principal la formació de l’estudiant, a nivell d’especialista, en l’àmbit de l’enginyeria estructural i la construcció. És a dir, formar professionals capaços de concebre, projectar, calcular i construir estructures segures, durables, funcionals i estètiques, utilitzant materials clàssics i nous, així com avaluar, i mantenir estructures existents incloent les del patrimoni històric. D’altra banda es pretén proporcionar una formació sòlida en gestió eficient de projectes i obres, posant especial atenció en els aspectes tecnològics, constructius, econòmics, mediambientals, i de desenvolupament sostenible. Per altra banda, l’objectiu formatiu general de la fase de recerca és proporcionar una formació cientifico-tècnica d’alt nivell en els camps de l’enginyeria estructural i de la construcció, capacitant l’estudiant per generar nous coneixements, per plantejar noves vies de recerca i per investigar en problemes no resolts relatius a nous materials, comportament resistent i funcional d’estructures, noves formes estructurals, nous mètodes de càlcul i experimentació, nous sistemes constructius i noves formes de considerar les relacions amb el medi ambient. Aquest gran objectiu va acompanyat de la capacitació dels estudiants per comunicar i transmetre els coneixements adquirits i la recerca desenvolupada mitjançant la redacció de documents científics, com son articles en revistes i actes en congressos internacionals, propostes i sol.licituds de projectes de recerca, entre d’altres. Això permetrà a l'estudiant demostrar la seva capacitat de comprensió del camp d'estudi en el que està involucrat així com la seva capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica una recerca rigorosa, amb la possibilitat d'ampliar les fronteres del coneixement.

Curs acadèmic
 • Inici: 1 d'octubre
 • Final: 30 de setembre
Durada dels estudis 4 anys (a temps complet) o 7 anys (a temps parcial)
Tipus de docència Presencial
Núm. de places 20
Titulació oficial Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Dedicació

Modalitat a triar en el moment de realitzar la preinscripció:

 • Temps complet
 • Temps parcial
Preu

Més informació sobre preus i bonificacions

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinació Gonzalo Ramos Schneider
Secretaria UPC-Campus Nord
Edifici C2, Despatx 202
Tel.: +34 934 016 497
Email: doctorat.ECO.camins@upc.edu

Quan?

Oberta tot l'any escollint el curs desitjat.

Com?
 • Comprova que compleixes els requisits d'accés.
 • Assegura't de tenir la teva documentació legalitzada.
On?

Al web de preinscripció de la UPC.

Qui admet?

La Comissió Acadèmica del programa s'encarrega de valorar i admetre als candidats

 • Prioritza als alumnes que venen avalats per un director.
 • És indispensable tenir una via de finançament.
Quan sabré si m'han admès?

En el termini d'un mes des que inicieu el tràmit.

Document que genera el tràmit

La Unitat de Suport als Estudis de Doctorat de l'Escola de Camins genera la carta d'admissió un cop estigui resolta l'admissió.

MÉS INFORMACIÓ

Alumnat de primer

Com?

Presencialment.

On?

A la Unitat de Suport a la Gestió d'Estudis de Doctorat de l'Escola de Camins.

Edifici C-2 Planta 2a
Despatx 202
08028 Barcelona

Quan?
 • Ordinària: De l'1 al 31 d'octubre.
 • Extraordinària: Durant tot el mes de febrer.

Alumnat a partir de segon

Com?

On-line

On?

Mitjançant l'e-Secretaria

Quan?
 • Ordinària: De l'1 al 31 d'octubre.
Documents que genera el tràmit
 • Matrícula (e-Secretaria)
 • Certificat de matrícula (e-Secretaria)

MÉS INFORMACIÓ

Qui avalua?

La Comissió Acadèmica de cada programa.

Quan?
 • Al mes de juliol. El director i l'alumne rebran prèviament un correu indicant com i quan hauran de lliurar la documentació per tal que la Comissió acadèmica del programa faci l'avaluació.
IMPORTANT: La no presentació de la documentació exigida comporta la valoració de NO APTE.
Quan sabré el resultat?

Al setembre, quan la Comissió hagi resolt, rebreu un correu electrònic avisant de què les notes estan penjades a la e-Secretaria.

Documents que genera el tràmit
 • Certificat acadèmic oficial

MÉS INFORMACIÓ

Què és?

El pla de Recerca (PR) és el document que mostra l'esquema del projecte que s'està elaborant, amb el qual s'inicia la recerca i que farà de guia al llarg dels estudis.

Quin format ha de tenir?
Quan l'he de presentar?

Es presenta al final de cada curs acadèmic.

El segon any d'estudis a més, es defensa públicament davant d'un tribunal.

Les defenses públiques, s'agrupen en dues convocatòries:

 • al mes de juny (pels alumnes matriculats per primer cop al setembre).
 • al mes de febrer (pels alumnes matriculats per primer cop a la matrícula extraordinària de febrer).

Per consultar dates pregunteu al responsable administratiu de cada programa.

En què consisteix la defensa pública?

És l’exposició oral de la memòria del Pla de Recerca. Té una durada màxima de 20 minuts, seguits de 5 minuts d'un torn de comentaris i preguntes per part del tribunal. La qualificació serà "Satisfactori" o "No satisfactori”. En cas de rebre un "No satisfactori", la Comissió del Programa pot donar fins a 6 mesos per fer les esmenes necessàries.

El tribunal estarà format per tres doctors, dos del programa de doctorat i un tercer d’extern al programa. No poden formar part d'aquest tribunal ni els directors, ni els tutors de la tesi.

MÉS INFORMACIÓ

Quan?

Tot l'any.

ATENCIÓ: La Unitat de Doctorat no formalitzarà dipòsits de tesi els dies festius, inhàbils (en els que s'inclouen els períodes de baixa ocupació) ni el període comprès entre el 22 i el 31 de juliol ni del 18 al 23 de desembre de 2024. Les tesis dipositades fins el 30 de setembre de 2024 es consideren del curs acadèmic 2023-2024.

MÉS INFORMACIÓ

Per sol·licituds de...

 • Canvi de temps complet a temps parcial
 • Canvi de director
 • Prorrogues
 • Paralitzacions d'estudis
On?

Entreu a instància genèrica de la seu electrònica UPC i pugeu el document definit per cada tràmit a ED (impresos).

 

Per informació i tràmits sobre...

 • Cotuteles
 • Convenis
 • Doctorat industrial
 • Beques
 • Mobilitats
 • Legalització de documents
 • Equivalències
On?

Consulteu el web de l'Escola de Doctorat de la UPC.