Comparteix:

SISPyr

El programa europeu Interreg IVA 2007–2013 França-Espanya-Andorra SISPyr es va iniciar inicialment el juny de 2009 per una durada de tres anys, amb la participació de l’IGC (Institut Geològic de Catalunya) com líder del projecte, l’OMP (Observatoire Midi-Pyrénées) i el BRGM a França, i el IGN (Instituto Geográfico Nacional) i la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) a Espanya.

El programa té per objectius la posada en marxa d’un sistema comú d’adquisició de dades sobre els terratrèmols i una millor adequació dels mitjans científics per a la preparació de la gestió de la crisi sísmica al massís dels Pirineus.

El programa s’articula al voltant de quatre eixos que afecten el conjunt dels Pirineus:

El coneixement de la perillositat sísmica i dels mecanismes que provoquen la sismicitat dels Pirineus es basa en l’observació dels fenòmens.

La posada en comú de les dades de les xarxes d’observació sísmica franceses i espanyoles (IGC, IGN, OMP i BRGM), el bescanvi d’informació en temps real i l’emmagatzemament del conjunt de dades de les diferents xarxes és un dels pilars del projecte. A través d’una plataforma d’interoperabilitat es garantirà el seguiment de la sismicitat als Pirineus.

La valorització de les dades d’observació obre les perspectives per a la recerca científica sobre els mecanismes de la font sísmica o els models d’atenuació del moviment sísmic. En el marc del projecte es contempla el desenvolupament d’un model cortical 3D dels Pirineus.

Realitzar, a partir de les dades registrades, un càlcul automàtic del moment tensor per als terratrèmols de la zona d’estudi; aquest paràmetre caracteritza l’agressió i s’integraria, si és possible, en la realització dels shake-maps.

Risc sísmic

Shake-maps

Amb la finalitat d’ajudar els gestors de la crisi sísmica, es preveu desenvolupar una eina informàtica que generi mapes del moviment del sòl en els minuts immediats després de produir-se un terratrèmol: els "shake-maps".

Aquests mapes s’estableixen directament a partir de les dades de la xarxa sísmica comuna i serveixen per identificar les zones potencialment danyades.

Escenaris de risc sísmic

Un escenari de risc consisteix a avaluar sobre un territori els danys que podria provocar un terratrèmol. Els escenaris es realitzaran a les zones pilot i prendran en compte sismes passats coneguts, com el de la val d’Aran ocorregut l’any 1923 d’intensitat VIII, o terratrèmols anomenats probabilistes, definits per un període de retorn.

Es preveuen diferents nivells d’anàlisi dels danys, des d’un tractament estadístic a l’escala d’un municipi fins a la modelització del comportament d’un edifici.

Algunes accions afecten el conjunt dels Pirineus però d’altres es focalitzaran en algunes zones pilot, escollides per presentar una activitat sísmica i a la vegada una exposició de béns: la Cerdanya, com a prolongació de les accions del projecte ISARD, la Vall d’Aran i el Luchonnais com zona transfronterera turística i les ciutats de Lourdes i Girona pel nombre important de persones exposades.

Viabilitat d’un sistema d’alerta precoç (Early Warning System)

Aquesta acció, basada sobre la prevenció del risc sísmic a la zona transfronterera pirinenca, està destinada a millorar la gestió de la crisi mitjançant un estudi de viabilitat sobre la posada en marxa d’un sistema d’alerta sísmica gràcies a la xarxa de vigilància sísmica. El principi d’un sistema d’alerta precoç (EWS: Early Warning System) consisteix en donar una alerta en els primers segons després de produir-se un terratrèmol, de manera que es poden posar en marxa tota una sèrie d’accions que permeten minimitzar els danys.

Esquema simplificat del principi d’un EWS utilitzant un paràmetre de periode T (extret de Kanameri 2005).

L’objectiu d’aquesta acció són en primer lloc demostrar la viabilitat tècnica d’aquesta eina i per una altra banda justificar el seu interès per millorar la preparació de la crisi en el context pirinenc. Els treballs que es duran a terme es poden dividir en quatre grans eixos:

  • arquitectura d’un sistema d’alerta
  • tractament de les dades en temps real
  • elaboració d’alertes precoces
  • viabilitat d’un EWS pirinenc a través d’una sèrie de proves

A part la creació i la posada en marxa d’una pàgina Web dedicada al projecte (en tres llengües: català, castellà i francès), s’elaboraran documents de sensibilització al risc sísmic a escala dels Pirineus integrant els resultats del projecte i les accions dutes a terme pels organismes que hi participen al projecte així com pels usuaris finals del programa. De la mateixa manera, es faran accions de sensibilització al risc sísmic en el medi educatiu, realitzades en coordinació amb la conselleria d’educació, reunions públiques o conferències d’informació sobre el risc sísmic als Pirineus així com una presentació dels treballs fets en el marc del projecte a les zones pilot (Val d’Aran, Cerdanya), en coordinació amb les institucions (ajuntaments, consells comarcals, conselleries).

Participació a congressos científics: trobades nacionals d’enginyeria sísmica i sismologia (AFPS, AEIS), congressos internacionals relatius a les investigacions fetes sobre la perillositat sísmica, la vulnerabilitat dels edificis o les accions de mitigació del risc, bé sigui amb presentacions públiques o pòsters o bé mitjançant la publicació d’articles científics en revistes especialitzades.