Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Laboratoris / Geotècnia / Equipament

Equipament

A més a més de l'equipament d'assaig convencional que es fa servir en enginyeria geotècnica, el laboratori compta amb la següent infraestructura i aparells d'assaig avançat:

 • Petit material de laboratori per a realitzar granulometries, determinació de límits d'Atterberg, pes específic de partícules, determinació de material orgànic, etc.
 • Porosímetre de mercuri (Autopore IV)
 • Porosímetre d'adsorció de gas (ASAP 2000).
 • Psicròmetre de transistors (SMI) dotze canals
 • Psicròmetre de termoparells (Wescor) (vuit sondes)
 • 2 equips de membrana de pressió convencionals (Soil Moisture)
 • 2 equips de membrana de pressió
 • Equip d'assaig de cilindres buits
 • Equip d'assaigs universal servohidràulic
 • Injectors de gas Wille Geotechnik (20 MPa)
 • Controladors GDS / Wille Geotechnik de pressió/volum d'aigua (3 a 64 MPa)
 • Tamisadora mecànica per a agregats gruixuts
 • Perforadora i serres de banda per a roques
 • Compresors d'aire (1 i 3 MPa)
 • 12 célules convencionals
 • 2 palanques amb relació 1:20 (càrrega màxima 4 T)
 • 2 célules Rowe convencionals (diàmetres de 76 mm i 256 mm)
 • 3 célules tipus Rowe per materials expansius
 • 4 célules per assaigs d'agregats de sal a altes tensions
 • 6 célules edomètriques amb control de succió mitjançant traslació d'eixos
 • 1 equip edomètric amb control de succió mitjançant la tècnica osmòtica (disseny conjunt Imperial College-UPC)
 • 1 célula edomètrica amb control de succió mitjançant humitat relativa (CEDEX)
 • 2 célules edomètriques amb control de succió i temperatura (fins a 80ºC)
 • 1 equip per determinació del potencial d'inflament tipus Lambe
 • 6 célules isòcores per determinació de la corba de retenció i de la pressió d'inflament
 • 2 edòmetres per material granular amb humitat relativa de l'aire controlada, diàmetre de 600 mm
 • 2 equips de tall directe convencionals
 • 2 equips de tall anular (WF)
 • 1 equip de tall directe de gran mida (mostres fins a de 300 x 300 mm) (WF)
 • 1 equip de tall portàtil per juntes en testimonis de roca (Hoek)
 • 1 equip de tall amb control de succió per traslació d'eixos (CEDEX)
 • Premsa servocontrolada Instron de 2000 kN
 • Premsa convencional de 5 T per assaigs triaxials (WF)
 • Premsa hidràulica de 50 T
 • Premsa hidràulica de 120 T
 • 2 marcs de càrrega amb pistons pneumàtics, càrrega fins a 2 T
 • 5 célules triaxials convencionals de diversos diàmetres, fins a mostres de 100 mm (WF)
 • 1 equip triaxial cíclic amb sistema de càrrega pneumàtic (ISMES)
 • 1 equip triaxial tipus "stress paths" (WF)
 • 1 equip triaxial automatitzat, càrrega dinàmica fins a una freqüència de 2 Hz (GDS)
 • 2 equips triaxials amb control de succió mitjançant traslació d'eixos
 • 1 equip triaxial amb control de succió i temperatura, fins a 80ºC
 • 1 equip triaxial per assajar materials de mida grava amb humitat relativa controlada (doble paret per a mostres de 300 mm de diàmetre i amb instrumentació local per a mostres de 200 mm)
 • Equips relacionats amb l'estudi de barreres
 • 1 equip de flux de calor en mostres confinades d'agregats de sal
 • 1 equip de flux de calor en mostres no confinades d'argiles expansives amb humitat constant
 • 1 equip per la mesura de la dilatació tèrmica de mostres de sòls i roca
 • 6 columnes per assaigs d'infiltració en condicions confinades
 • 1 columna per assaigs de flux simultani d'aigua i de calor en condicions confinades i amb mesura de pressions d'inflament
 • 1 equip multiaxial amb actuadors i control de temperatura per a mostres cúbiques (200 kN)
 • 1 columna ressonant del tipus Stockoe (ISMES)
 • 1 equip de mesura directa de la resistència a tracció de sòls
 • 1 equip per l'estudi de la formació de fissures en ambient d'humitat relativa controlada
 • 1 columna instrumentada per estudiar el procés d'infiltració i evaporació en condicions d'humitat relativa i temperatura controlades
 • 1 plataforma d'inclinació per obtenir l'angle de fregament entre blocs de roca
 • 1 equip per la realització d'assaigs de durabilitat davant de cicles d'humectació-assecament a roques toves
 • Cambra de congelació (-20º)

Per la realització automàtica de les mesures durant els assaigs, a més a més dels sensors més convencionals, es disposa d'un nombre elevat d'equips de mesura de diversos tipus, molts d'ells emprats en tècniques de mesura desenvolupades en el propi laboratori:

 • Transductors de desplaçament tipus LVDT amb diferents rangs de mesura. Altres sistemes de mesura local disponibles al laboratori són els transductors d'efecte Hall i les galgues extensomètriques pegades a petits fleixos metàl.lics.
 • Per la mesura del canvi de volum en sòls no saturats s'han posat a punt diverses tècniques com la utilització de mesuradors de distància mitjançant làser, mesura directa de canvis de diàmetre mitjançant petits LVDT i mesures globals mitjançant dobles càmeres i flotadors.
 • Per la mesura de fluxos d'aigua s'ha desenvolupat un sistema propi amb una doble bureta i la utilització de transductors diferencials de pressió.
 • Per la mesura de la succió i del contingut d'aigua s'utilitzen sensors d'humitat relativa capacitius, psicròmetres, tensiòmetres, sondes TDR, mesuradors de la conductivitat tèrmica i sensors dielèctrics.
 • Cambra d'evaporació/humitejament instrumentada per a assaigs de dessecació de sòls.
 • Model físic per a l'estudi de talussos mitjançant PIV i càmera digital.

Tots aquests transductors estan connectats a sistemes d'adquisició de dades controlats por ordinadors personals. Es disposa de dotze sistemes d'aquest tipus amb diverses prestacions.

Cal senyalar que tot i no estar ubicats al Laboratori de Geotècnia, la UPC disposa d'un servei de microscopia electrònica de gran utilitat per l'estudi del sòl sense necessitat d'assecar prèviament la mostra. Per altre banda, l'Institut Jaume Almera del CSIC disposa de la possibilitat de realitzar anàlisis mineralògics i químics.