Comparteix:

Laboratoris

Laboratori de Cartografia i Fotogrametria

El Laboratori de Fotogrametria s'encarrega de realitzar les pràctiques corresponents a les assignatures de fotogrametria dels ensenyaments del Grau de Geomàtica i Topografia, participa de forma puntual en pràctiques dels ensenyaments del Grau de Ciències i Tecnologies de l'Edificació, col·labora en algunes pràctiques del programa de doctoral "Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny" de l'ETSAB, en el curs de Postgrau "Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït" (FAIPAC) de la Fundació UPC i desenvolupa diversos treballs final de carrera relacionats amb la fotogrametria.

Més informació


Laboratori d'Enginyeria Sísmica i Geofísica Aplicada a l'Enginyeria

El Laboratori d'Enginyeria Sísmica i Geofísica Aplicada a l'Enginyeria és un servei de la UPC de suport a la docència, recerca y transferència de tecnologia. En el camp de la docència, dóna suport a les classes pràctiques i teòriques relacionades amb els camps que li són propis a diferents escoles d'enginyeria. En recerca, dóna suport a diferents grups de recerca amb els instruments dels quals disposa i amb el suport tècnic i de personal necessari. La transferència de tecnologia es realitza mitjançant l'assessorament i presa de mides a aquelles empreses o administracions que ho sol·liciten, especialment en els camps de mesura de vibracions i prospecció mitjançant georadar.

Més informació

Localització

Edifici D2, Planta baixa, Aula 002

Contacte

José Oriol Caselles Magallón

Jaime Clapés Boixader


Laboratori de Geomàtica i Topografia

Laboratori dedicat eminentment a la docència dels graus i màsters de l'Escola de Camins (pràctiques de camp). També s'usa l'equipament per al desenvolupament de Treballs Finals d'Estudis (TFG i TFM).

Aquest laboratori col·labora en recerca del propi grup de recerca (Geo2Aqua, subgrup EGEO) i d'altres grups de recerca del DECA. Donat que tots els assaigs es fan fora del laboratori, bàsicament l'espai de què disposa es fa servir com a magatzem i pel manteniment dels equips.

El subgrup de recerca associat al laboratori (EGEO) treballa en l'àmbit de l'enginyeria geomàtica. Al tractar-se d'un àrea transversal els mètodes i tècniques pròpies són aplicats a altres àmbits com poden ser l'enginyeria civil, gestió de riscos, gestió i representació del patrimoni, etc. amb especial atenció als nous sensors i tècniques per a la captura, processat, emmagatzematge i tractament de la informació geogràfica.

Més informació

Localització

Edifici A6, Planta S1, Aula 106

Contacte

José Antonio Gili Ripoll


Laboratori de Geotècnia

Les activitats que es desenvolupen al Laboratori de Geotècnia responen a dues de les funcions bàsiques de la universitat: docència i recerca. Donat que els medis materials i humans del laboratori són limitats, qualsevol d'aquestes activitats pot necessitar de tots els seus recursos. Amb freqüència, la realització d'assaigs associats a convenis signats entre el DECA i altres entitats públiques o privades obliga a l'adquisició de nous equipaments i/o a la posada al punt de nous procediments d'assaig.

Més informació

Localització

Edifici D2, Primera planta

Contacte

Enrique Romero Morales


Laboratori d'Hidrologia Subterrània

El laboratori d'hidrologia subterrània de la Universitat Politècnica de Catalunya centra les seves activitats en la millora i la protecció de la qualitat de l'aigua subterrània mitjançant investigacions experimentals que tenen l'objectiu d'estudiar els processos hidrodinàmics, geoquímics i biològics que ocorren al subsòl. Aquests estudis es complementen amb tècniques de modelització numèrica i desenvolupament teòric per tal de proporcionar, conjuntament amb els experiments, una comprensió àmplia i profunda del problemes ambientals, que de per si, són complexos i requereixen d'una visió multidisciplinar.

Més informació

Localització

Edifici D2

Contacte

Teresa García Tolosana

Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM/UPC)

El Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya és una entitat pública d'investigació sense ànim de lucre. Els seus objectius són la generació i transferència del coneixement i la tecnologia, la recerca i la preparació de professionals i investigadors altamente qualificats en el camp de l'enginyeria marítima i les ciències marines.

Més informació


Laboratori d'Enginyeria Ambiental (GEMMA)

Associat al Grup de Recerca GEMMA, desenvolupa activitat de recerca i docència en dos laboratoris, amb una superfície d'uns 150 m2, que es distribueixen en un laboratori d'anàlisi de paràmetres físico-químics i microbiològics, un laboratori d'enginyeria ambiental amb prototips experimentals i un taller annex per a la manufactura dels sistemes experimentals.

Més informació

Localització

Edifici D1, Planta soterrani, Aula S01 i Primera planta, Aula 105

Contacte

Enrica Uggetti


Laboratori de Morfodinàmica Fluvial I

Situat a l'Edifici D1 del Campus Nord, consta de dues instal·lacions, denominades Rasa de sediments (140 l/s) i Canal d'Alta Pendent (0-30o i 50 l/s). En el laboratori es fan models a escala reduïda de pilars de pont, estreps, plafons submergits, macrorugositats, etc. S'estudien conceptes bàsics com l'inici del moviment de partícules, estabilitat de llits, morfodinàmica del llit, fluxos detrítics, allaus de sediment, ruptura de preses, ones d'impuls i altres fenòmens d'importància en catàstrofes naturals. S'utilitzen tècniques avançades de visualització i reconstrucció de superfícies d'aigua i sediment, velocímetres ADV i càmeres d'alta velocitat.

Més informació

Localització

Edifici D1

Contacte

Allen Bateman Pinzon

Laboratori de Morfodinàmica Fluvial II

Situat a l'edifici Agrópolis. Consta de tres experiments denominats, El Cub (360 l/s), Delta (marees i deltes 50 l/s) i Dunes (50 l/s). En aquest laboratori s'estudien tècniques de protecció contra l'erosió en pilars de pont y altres elements del riu. S'estudia la protecció contra l'erosió en cabals d'alta muntanya. S'estudia la formació de deltes i la formació de fluxos mareals. També s'estudien la morfodinàmica de les bifurcacions en cabals, plafons submergits amb transport sòlid, dinàmica de dunes, etc.

Més informació

Localització

Edifici Agròpolis

Contacte

Allen Bateman Pinzon


Laboratori d'Hidràulica i Mecànica de Fluids (FLUMEN)

El Laboratori d'Hidràulica i Mecànica de Fluids de l'Institut Flumen dedica una part important de la seva activitat a la creació d'una infraestructura experimental en laboratori i en camp dins de l'àrea de la hidrologia i de la dinàmica fluvial. Disposa de 800 m2 de superfície útil i 0,25 m3/s de cabal.

Més informació

Localització

Edifici D1 i Edifici B0

Contacte

Joan Pomares Abad

Laboratori de Camins

El Laboratori de Camins porta a terme assaigs per a la caracterització mecànica, de fatiga, d'adaptació als condicionants ambientales, de l'efecte de les condicions de fabricació en les propietat mecàniques, disseny integrat, etc. sobre materials específics de paviments de carreteres. Assumeix una part de la tasca docent que són les pràctiques de les assignatures de l'especialitat de carreteres.

Més informació

Localització

Edifici B1, Planta S1

Contacte

Rodrigo Miró Recasens


Laboratori d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil (LESEC)

El LESEC col·labora amb institucions i administracions en estudis socioambientals i urbanístics. L'interès de la recerca és recolzar els processos d'intervenció de l'urbanisme i de l'enginyeria civil, des de l'avaluació dels impactes socioambientals i territorials i l'anàlisi dels conflictes associats a la sostenibilitat, les formes de vida, els models d'urbanització, el paisatge, amb una especialització en l'àmbit litoral. D'aquesta manera es vol contribuir a la implicació activa dels agents i la societat en la planificació del territori i gestió dels recursos naturals. Els valors de la sostenibilitat i els resultat de la recerca s'incorporen a la docència del grup generant projectes d'innovació.

Més informació

Localització

Edifici B1, Primera planta, Aula 102

Contacte

Elisabet Roca

Laboratori de Càlcul Numèric (LaCàN)

L'objectiu d'aquest laboratori es desenvolupar nous models matemàtics i computacionals que permetin fer la ciència i l'enginyeria més quantitativa i predictiva. Un dels temes centrals comuns a totes les nostres activitats és ser pioners en la modelació matemàtica de fenòmens fent servir equacions diferencials i la seva approximació numèrica amb mètodes computacionas novells. La nostra recerca interdisciplinar s'organitza en tres programes de recerca interrelacionats en molts aspectes: mètodes i eines computacionals, mecanobiologia de cèl·lules i teixits, i estructures i materials naturals i artificials.

Més informació

Localització

Edifici C2, Segona planta, Aula 210

Contacte

Sergio Zlotnik

Laboratori de Models Reduïts (CaminsMakers)

El Laboratori de Models Reduïts/Camins Makers es un espai d'experimentació i de fabricació d'eines docents mitjançant diferents tècniques de fabricació digital.

Principalment, s'utilitza maquinari i programari lliure de baix cost així com estris de fabricació tradicionals. En el laboratori s'explora l'utilització de sensors en aplicacions relacionades amb l'enginyeria civil.

A més, s'explora l'utilització de diversos microcontroladors i ordenadors amb capacitat d'adquisició i transmissió de dades així com la creació i programació d'interfícies gràfiques d'usuari. La fabricació inclou eines digitals (impressora 3D) i eines tradicionals de construcció. En el laboratori es desenvolupen tasques docents amb pràctiques i metodologies actives.

Més informació

Localització

Edifici C1

Contacte

Rolando Chacón

Laboratori de Tecnologia d'Estructures i Materials "Lluís Agulló" (LATEM)

El Laboratori de Tecnologia d'Estructures i Materials "Lluís Agulló" porta a terme activitats de recerca, assessorament i transferència de tecnologia en el camp de la construcció.

Està equipat amb les instal·lacions i tecnologies més modernes, que el converteixen en el centre d'excel·lència per a la caracterització de materials de construcció (com ara el formigó, maçoneria, acer, fusta, compòsits o materials innovadors), química de materials, assaigs d'estructures a gran escala i monitoratge estructural.

El Laboratori de Tecnologia d'Estructures i Materials també promou la innovació i la sostenibilitat en la construcció. Entre els estudis més notables es troben els relacionats amb l'impacte ambiental dels materials i la reutilització dels residus com a material de construcció.

Més informació

Localització

Edifici C1, Planta baixa, Planta soterrani 1 i 2 i Edifici B1, Planta baixa i Planta soterrani 1

Contacte

Tomàs Garcia Vicente